Fremleje

Regler og retningslinjer vedrørende udlån og fremleje i AB Brahes Hus

 

Foreningens vedtægter:

§ 12.

En andelshaver må kun udleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen kan kræve depositum til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtigelse overfor foreningen.

Foreningen kan kræve en fremlejeafgift, hvilket fastsættes af bestyrelsen.

Fremlejen kan vare indtil 2 år, hvorefter foreningen skal kræve at det ophører.

Bestyrelsens bemærkninger til § 12:

 • Dette danner udgangspunkt for al fremleje og udlån i Brahes Hus. Hvis du ønsker, at din andelsbolig skal benyttes af andre end andelshaveren og vedkommendes samlever eller ægtefælle, skal bestyrelsen give sin godkendelse til dette, inden udleje eller udlån kan påbegyndes.
   
 • Bestyrelsen har besluttet, at foreningen kræver en fremlejeafgift på 25 pct. af huslejen der betales til AB Brahes Hus. Denne ekstra afgift dækker diverse omkostninger som fx slitage på trappeopgange i forbindelse med til- og fraflytning, administrationsomkostninger osv.

 

Bestyrelsens retningslinjer for udlejning og udlån af [20. marts 2018]:

 • Det er bestyrelsen som fastsætter de retningslinjer for udlejning og udlån som uddyber det, der står i foreningens vedtægter.
 • Reglerne for udlejning og udlån gælder både for udlejning af enkeltværelse, mens andelshaver stadig selv bor i andelsboligen. Eller udlejning af hele andelsboligen, hvor andelshaver selv bor et andet sted.
 • Bestyrelsen kan give samtykke til fremleje af andelsboligen, hvis der er tale om midlertidigt udlandsophold, sygdom, institutionsanbringelse, forretningsreje, studieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse mv.
 • Der kan gives tilladelse til fremleje i en periode på mindst 6 måneder op til 2 år, med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Der kan i særlige tilfælde kræves dokumentation fra arbejdsgiver eller uddannelsessted for fx udlandsophold eller udstationering.
 • Samtykket til fremleje kan kun ske midlertidigt og tidligst 3 år efter senest godkendte fremlejeperiode. Således at en fremlejeperiode ikke afløses af en ny med måneders mellemrum.
 • Bestyrelsen skal se og godkende fremlejekontrakt mellem andelshaver og lejer(ne). Bestyrelsen henholder sig reglerne i lejeloven omkring lejens størrelse.
 • Der er et loft på, hvor meget man maksimalt må tage i leje. Huslejen skal fastsættes efter bestemmelser i boligreguleringsloven og lejen må derfor ikke overskride den omkostningsbestemte husleje. Det vil sige, at andelshaveren må som udgangspunkt ikke tage mere, end hvad medlemmet selv betaler i husleje. Det er fx ikke tilladt at lade lejeren betale for evt. banklån optaget i forbindelse med anskaffelsen af andelsboligen. Det er derimod tilladt at opkræve en mindre merudgift på af lejer for brug af møbler i andelsboligen inden for rimelighedens grænser.

 • Bestyrelsen har besluttet ikke at give lov til udlejning af andelsboligen som feriebolig via udlejningsportaler som fx Airbnb.
 • Udlejes der uden bestyrelsens samtykke kan dette i sidste ende medføre eksklusion.
 • For en autoriseret lejekontrakt henviser bestyrelsen til Udlændinge-, Integrations og Boligministeriets udgave, som kan hentes via følgende link: https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/10%20Bolig/Bolig/Private%20lejeboliger/Lejekontrakt/typeformular-a.pdf
 • Der er et gebyr for administration af fremlejekontrakter mv. på 1.875,00 kr. Gebyret tilfalder AB Brahes Hus.